Polityka prywatności

Polityka prywatności

(1)Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. 

(2) Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in   takie jak systemy szyfrowania danych. 

(3) W szczególności Usługodawca zobowiązany jest zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

(4) Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.  

(5) Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ………………………... Administratorem danych jest Usługodawca.  

(6) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia Umów świadczonych przez Usługodawcę w ramach Witryny Sprzedażowej. 

(7) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

(8) W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu facebook.com dane, o których mowa powyżej są za zgodą Klienta pobierane przez Usługodawcę z serwisu facebook.com. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania przez Klientów z Witryny Sprzedażowej lub w celu doręczenia Towarów osobom trzecim wskazanym przez Klienta. 

(9) Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Witryny Sprzedażowej oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Witryny Sprzedażowej, a także w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej w ramach Witryny Sprzedażowej. 

(10) Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. 

(11) Dane kontaktowe za zgodą Klienta wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Usługodawcę informacji o świadczonych przez niego usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. 

(12) Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Klienta przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Witrynie Sprzedażowej, Usługodawca zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). 

(12) Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Usługodawcy do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Usługodawcy. 

(13) Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet. 

(14) Okazjonalnie w   Usługodawca może organizować konkursy i inne formy promocji. Dane kontaktowe Klientów, którzy wezmą udział w konkursie lub skorzystają z promocji, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie, przyznania promocyjnych korzyści. 

(15) Oprócz tego dane kontaktowe Klienta używane są do promowania kolejnych produktów.

(16) Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o konkursach, promocjach lub nowych produktach. 

(17) Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

(18) Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w innych przypadkach wskazanych Usługodawcę i za zgodą Klienta. 

(19) W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Witryny Sprzedażowej niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości 

(20) Usługodawca zapewnia realizację uprawnień Klienta wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 

(21) W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych. 

(22) Usługodawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych poprzez zapewnienie technicznych możliwości modyfikacji danych wprowadzonych przy zakładaniu konta poprzez jego późniejszą edycję. 

(23) Usługodawca zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

(24) Usługodawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub też Usługodawca uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym działaniem lub zaniechaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 

(25) Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Klientów w celu realizacji usług zawartych w ramach Witryny Sprzedażowej  

(26) Usługodawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta z Witryny Sprzedażowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Witryny Sprzedażowej, może jednak spowodować pewne utrudnienia. 

(27) Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików cookies określa dokument Polityka plików cookies dostępny z poziomu Witryny Sprzedażowej.

 

 

 

 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów