Promocja 2+1! Kup dwa etui, a trzecie masz za 0 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

 

§ 1. Słowniczek pojęć regulaminowych

1.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Witryny Sprzedażowej, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.      Witryna Sprzedażowa – serwis internetowy MOBIWEAR, który jest dostępny pod adresem mobiwear.pl i za pomocą którego Klient może generować i składać Formularze Zamówienia;

3.      Usługodawca - Mobiwear Sp. z o.o. adres: Mieszka I 80, 71-011 Szczecin, NIP: 9552441391, REGON: 368323672, KRS: 0000695935, Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 ZŁ

4.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystając z indywidualnego konta klienta generuje i przesyła drogą elektroniczną Formularz Zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej;

5.      Gość – osoba fizyczna działająca w swoim imieniu lub na rzecz podmiotu, do reprezentacji, którego jest upoważniona, która bez utworzenia indywidualnego konta klienta zawiera umowy sprzedaży za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej;

6.      Formularz Zamówienia – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Formularza Zamówień wygenerowanego poprzez Witrynę Sprzedażową;

8.      Towar – produkt prezentowany w Witrynie Sprzedażowej;

9.      Towar finalny – produkt dostarczony Klientowi, lub wskazanej przez niego osobie, w ramach wykonania zawartej przy użyciu Witryny Sprzedażowej Umowy Sprzedaży;

10.  Doręczyciel – publiczny operator pocztowy lub firma kurierska, które na podstawie odrębnych umów doręczają Towar finalny Klientowi lub wskazanej przez niego osobie;

11.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

12.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

13.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia

§ 2. Postanowienia ogólne, świadczenie usług drogą elektroniczną

1.      Witryna Sprzedażowa oraz zawierane za jej pośrednictwem transakcje podlegają prawu polskiemu oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu.

2.      Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3.      Usługodawca zastrzega możliwość przeprowadzania technicznych przerw w dostępie do Witryny Sprzedażowej w szczególności w związku z konserwacją systemu i wprowadzaniem modyfikacji w skrypcie strony. O planowanych przerwach i szacowanym czasie ich trwania Usługodawca będzie informować Klientów za pomocą podanych adresów e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem, na co Klient wyraża zgodę.

4.      W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: komputer wyposażony w dostęp do sieci Internet oraz dowolną przeglądarkę internetową, aktywny adres poczty elektronicznej e-mail.

5.      Usługodawca oddaje do dyspozycji Klientów i Gości Witrynę Sprzedażową w celu umożliwienia tym podmiotom zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży 
w formie dokumentowej.

6.      Ponadto Usługodawca świadczy za pomocą Witryny Sprzedażowej usługi polegające na umożliwieniu Klientowi lub Gościowi wygenerowania własnego wzoru towaru (pokrowce na telefony, opakowania, folie itp.) oraz zamówienia wykonania i zakupu zaprojektowanego wzoru towaru z opcją jego dostawy na adres Klienta lub wskazanej przez Klienta osoby trzeciej.

7.      Klienci i Goście Witryny Sprzedażowej mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny Sprzedażowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 3. Warunki korzystania z Witryny Sprzedażowej

1.      W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Witryny Sprzedażowej serwisu należy zarejestrować indywidualne konto Klienta, wypełnić formularz kontaktowy podając prawidłowe dane: imię, nazwisko lub firmę, adres korespondencyjny, adres e-mail, i nr telefonu kontaktowego a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.      Istnieje możliwość zawarcia umowy bez konieczności rejestrowania indywidualnego konta Klienta przy użyciu opcji „Korzystaj jako Gość” i po uprzednim podaniu danych wskazanych w ust. 1 powyżej.

3.      Rejestracja konta oraz korzystanie z Witryny Sprzedażowej bez rejestracji w charakterze Gościa, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny Sprzedażowej usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5.      Klient i Gość zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania z Witryny Sprzedażowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)      korzystania z Witryny Sprzedażowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ze zwyczajowymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6.      Klient i Gość dodając materiały graficzne do udostępnionego w Witrynie Sprzedażowej generatora każdocześnie oświadcza, że przysługuje mu własność praw autorskich lub stosowna licencja umożliwiające ich wykorzystanie w ramach Witryny Sprzedażowej.

7.      Usługodawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw autorskich osób trzecich, oraz w przypadku wystąpienia przez takie osoby lub organy i instytucje powołane do ochrony prawa z uzasadnionymi roszczeniami prawnoautorskimi.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

1.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej jest zalogowanie się przez Klienta do jego indywidualnego konta klienta lub wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”.

2.      Prezentowanie na Witrynie Sprzedażowej towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ale niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do składania zamówień.

3.      Ceny towarów są cenami brutto i opiewają na kwoty podane w złotym polskim za sztukę. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.

4.      Klient i Gość mają możliwość uiszczenia ceny:

a)      przelewem

b)      za pobraniem

c)      płatnością w systemie iMoje

d)      płatnością w systemie Twisto

e)      płatnością kartą w systemie którego operatorem jest iMoje

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

5.      W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej należy wejść na stronę internetową pod adresem: mobiwear.pl i po uprzednim zalogowaniu lub przy użyciu opcji „Zakupy bez rejestracji” dokonać wyboru towarów do koszyka a następnie wypełnić oraz przesłać Usługodawcy formularz zamówienia.

6.      W celu złożenia zamówienia na towar generowany przez Klienta lub Gościa, należy wejść na stronę internetową pod adresem: mobiwear.pl i z użyciem udostępnionego tam edytora zamówień określić właściwości oraz ilość zamawianego towaru a następnie przesłać wygenerowany przez Witrynę Sprzedażową formularz zamówienia Usługodawcy.

7.      Przed przesłaniem formularza zamówienia Klient i Gość mają obowiązek upewnić się, że wprowadzone przez niego dane dotyczące właściwości oraz ilości zamawianego towaru są prawidłowe. Wysłanie formularza zamówienia oznacza, że został on sprawdzony i jest zgodny z wolą Klienta.

8.      Przesyłanie drogą elektroniczną formularza zamówienia stanowi prawnie wiążącą dla Klienta i Gościa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

9.      Na podstawie przesłanego zamówienia Witryna Sprzedażowa wygeneruje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

10.  Do przyjęcia oferty dochodzi w momencie, przesłania do Klienta lub Gościa wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania zamówienia.

11.  W przypadku gdyby realizacja zamówienia była z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa Witryna Sprzedażowa zastrzega sobie prawo anulowania złożonego formularzu zamówienia o czym poinformuje Klienta lub Gościa w przesłanej mu wiadomości e-mail. W takim przypadku uiszczona przez Klienta lub Gościa kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy Klienta lub Gościa w terminie 7 dni od daty przesłania formularzu zamówienia.

§ 5. Dostawa towarów

1.      Zamówione towary dostarczane są na wskazany w Formularzu Zamówienia adres Klienta, Gościa lub osoby trzeciej wskazanej przez Klienta lub Gościa.

2.      W przypadku wskazania przez Klienta lub Gościa osoby trzeciej dla celów doręczenia towaru Umowa Sprzedaży tego towaru zawarta jest bezpośrednio między Usługodawcą a Klientem lub Gościem. Klient i Gość jednocześnie z jej zawarciem upoważnia Usługodawcę do przesłania towaru innej osobie. W takiej sytuacji po stronie Usługodawcy nie powstają żadne dodatkowe zobowiązania względem osoby trzeciej, w szczególności zaś Usługodawca nie jest stroną odrębnej umowy między Klientem lub Gościem a osobą trzecią. Wydanie rzeczy takiej osobie ma charakter czynności faktycznej.

3.      Zamówione towary dostarczane są przez publicznych operatorów pocztowych lub renomowane firmy kurierskie zgodnie z oferowaną przez nie stawką, która jest podana w formularzu zamówienia.

4.      Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu formularzu zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem – albo niezwłocznie po uznaniu zapłaty na jego rachunku – w przypadku wyboru płatności przelewem, lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24.

5.      Wysyłka zamówionego towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia– w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem – lub uznania zapłaty na rachunku Usługodawcy w przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 – z zastrzeżeniami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

6.      24 godzinny termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, ulega zawieszeniu i nie biegnie w dni ustawowo uznane za wolne od pracy i soboty.

7.      Ryzyko zniszczenia i przypadkowej utraty rzeczy przechodzi na Klienta i Gościa z chwilą wydania przesyłki doręczycielowi. Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia przygotowanych przesyłek.

§ 6. Właściwości i cechy towaru finalnego

1.      Usługodawca dochowa należytej staranności, aby towar finalny był możliwie jak najbardziej zbliżony do jego poglądowej wizualizacji.

2.      Towar finalny może jednak nieznacznie różnić się od poglądowej wizualizacji. 
W szczególności dotyczy to odcieni kolorów oraz wielkości i umiejscowienia nadruku co wynikać może z przyczyn technicznych, różnic pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, ich ustawień kolorystycznych, a także różnic pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym.

§ 7. Rozwiązanie umowy – wyrejestrowanie

1.      Świadczenie usług w ramach Witryny Sprzedażowej ma charakter bezterminowy.

2.      Klient może w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę z Usługodawcą (dotyczącą rejestracji i prowadzenia określonego konta) poprzez wysłanie wiadomości na adres sklep@mobiwear.pl w którym napisze : "nie wyrażam zgody  na dalsze przetwarzania danych i proszę o skasowanie mojego konta założonego pod tym adresem e-mail.". Zgłoszenie musi przyjść z tego samego adresu e-mail którego dotyczy. 

3.      Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4.      W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień § 3 ust. 5 lub 6 niniejszego Regulaminu Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.      Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie na podany przez jego adres wiadomości e-mail ze wskazaniem podstawy prawnej i krótkim uzasadnieniem.

6.      Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Klient nie może ponownie zarejestrować się na Witrynie Sprzedażowej bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 8. Informacja na temat konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy

1.      Klient lub Gość będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres ten liczony jest od dnia w którym towar został wydany Klientowi, Gościowi lub wskazanej przez Klienta osobie trzeciej.

2.      Do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi lub Gościowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy listownie na wskazany w niniejszym Regulaminie adres Usługodawcy.

3.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nastąpi zwrot otrzymanej od Klienta lub Gościa w jej wykonaniu płatności, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zwracany towar dotarł do Usługodawcy. Zwrot płatności na wskazany przez Klienta lub Gościa rachunek bankowy bez nakładania dodatkowych opłat z tego tytułu.

4.      Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

5.      Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi Klient lub Gość. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

6.      Klient i Gość odpowiadają tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z używania ich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

7.      Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Klient i Gość może skorzystać z poniższego wzoru:

Adresat: Mobiwear, ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin

Niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

8.      Opisane wyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów sprzedaży towarów nieprefabrykowanych, które wyprodukowano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania Klienta lub Gościa, lub które są jednoznacznie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

§ 9. Prawa autorskie

1.      Klient lub Gość, który udostępnia własny wzór do nadruku jednocześnie oświadcza, że użyte teksty, ilustracje, fotografie, logo ani inne użyte wzory nie są przedmiotem praw osób trzecich lub że przysługuje mu stosowne prawne upoważnienie do wykorzystania ich w sposób związany z korzystaniem z Witryny Sprzedażowej.

2.      Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska ponosi Klient lub Gość.

3.      Zamawiając towar według własnego wzoru Klient lub Gościa zwalnia Usługodawcę ze wszystkich roszczeń, z którymi pod adresem Usługodawcy mogą wystąpić osoby trzecie z powodu naruszenia tego rodzaju praw osób trzecich. Klient lub Gość zobowiązuje się nadto zwrócić Usługodawcy uzasadnione koszty podjętej obrony oraz naprawić wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1.      Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług lub w wykonaniu umowy sprzedaży na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@mobiwear.pl, lub za pośrednictwem poczty na wskazany w niniejszym Regulaminie adres Usługodawcy.

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej wskazanie loginu Klienta lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.      Usługodawca rozpatrzy reklamacja w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub podany w czasie korzystania z opcji „Korzystaj jako Gość”.

4.      Czyniąc zadość obowiązującemu prawu Usługodawca informuje, że Klientowi lub Gościowi będącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy określone szczegółowo w Kodeksie Cywilnym.

§ 11. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Podane przez Klienta lub Gościa dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 12. Przepisy końcowe

1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:

a)      zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Witryny Sprzedażowej,

b)      konieczności dostosowania działania Witryny Sprzedażowej i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

2.      O zamiarze zmiany Regulaminu Usługodawca zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego Regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz publikację zmienionej treści Regulaminu na Witrynie Sprzedażowej.

3.      Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania na Witrynie Sprzedażowej.

4.      Jeżeli Usługodawca otrzyma od Klienta, przed upływem terminu określonego w ust. 3, oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy pozostaje bez znaczenia dla zamówień będących w toku realizacji.

5.      W przypadku stwierdzenia przez właściwy sąd sprzeczności, któregokolwiek z postanowień Regulaminu z przepisem powszechnie obowiązującego prawa pozostałe postanowienia pozostają wiążące. Na miejsce postanowień uznanych za nieważne wchodzą wprost lub na zasadzie analogii odpowiednie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.

6.      W przypadku sporów między Usługodawcą a Klientem lub Gościem, wynikłych na gruncie korzystania z Witryny Sprzedażowej właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.96 / 5.00 11461 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-27
Super
2024-05-27
Bardzo dobry produkt, super ekipa, dla której każdy klient się liczy. Tylko tak dalej!
pixel